Lions peace poster auction in colaboration with Elian's British school

peace poster contest 2021-2022

NL: Elk jaar organiseert de Lions club International hun peace poster contest. The Lions club Alfaz del pi neemt hier ook elk jaar deel aan in samenwerking met de Elian's british school van La Nucia.

Kijk verder voor de geweldige posters van dit jaar.


ESP:Cada año, el club de Leones Internacional organiza su concurso de carteles de la paz. También participa anualmente el club de Leones Alfaz del pi en colaboración con el colegio británico Elián de La Nucía.

Busque más allá para los grandes carteles de este año.


Eng:Every year the Lions club International organizes their peace poster contest. The Lions club Alfaz del pi also takes part in this every year in collaboration with the Elian's British school of La Nucia.

Look further for this year's great posters.


poster 6
poster 6

      THE POSTERS FOR THIS YEAR IN                                    AUCTION  

Auction Terms and conditions

english

By placing a bid on an item, each bidder agrees to these auction rules.

1. The auction will run from 12.00 midday on 1th of March 2022 to 12.00 midday on 30th of March 2022. Winners will be notified after this time.

2. The decision of the winners is that of Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa and will be final.

3. By placing a bid you are entering into an agreement to purchase the item at the offered price.

4. The highest bid will be deemed to be the winner. In the extreme case of where an entry error has occurred, please contact us for the retraction of your bid. If this occurs, we reserve the right to offer the item to the second highest bidder.

5. All sales are final. There will be no exchanges or refunds. All items are "as is." Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa has attempted to describe the items correctly, but neither warrants nor represents and in no event shall be responsible for the correctness of descriptions, genuineness, or condition of the items.

6. All items have been donated kindly by the respective parties and as such any respective terms and conditions are applicable.

7. Payment for items purchased must be made in full to Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa by 20th February 2022. Payment can be made by cash or by bank transfer. Sabadell bank details are:

Account Name: Activities - Club de Leones de Alfaz del Pi

Account Number: ES30 0081 0673 1200 0225 2331

8. Following receipt of payments, winners are to telephone our Vice President Alain Van de Merlen on 655 91 89 86 to arrange collection. Please contact via email prior to bidding to confirm if it is possible for Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa to send via post. All postage costs to be incurred by the bidder. Email address is lionsclubalfasdelpi@gmail.com

9. All items will be sold only above the minimum asking bid of €20 per poster and proceeds will go to Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa.

10. Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa reserves the right to add or withdraw items, without notice, to or from the auction.

11. Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa, their elected and appointed officials, members, sponsors, and/or volunteers connected with the auction do not hold any responsibility or liability from any risks or hazards related to the items won at the auction.

12. Only bids received by email via lionsclubalfasdelpi@gmail.com in increments of €5 will be deemed to be valid. Updates and results on bidding will be posted on Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa Facebook page, search 'Lions Club Alfaz Del Pi'.

13. In order to bid in the auction, bidder must be aged 18 or over.

14. Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa may undertake publicity activities relating to Auction winners. The winner therefore agrees to the use of their name, photograph and disclosure of town and winning item details in any post-Auction-winning publicity. All other personal details collected as part of the Auction will be used in conjunction with our Privacy Policy, which is available on request by emailing lionsclubalfasdelpi@gmail.com

Nederlands

Door op een item te bieden, gaat elke bieder akkoord met deze veilingregels.

1. De veiling loopt van 1 Maart 2022 om 12.00 uur tot 30 Maart 2022, 12.00 uur. De winnaars worden daarna op de hoogte gebracht.

2. De beslissing van de winnaars is die van Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa en is definitief.

3. Door het plaatsen van een bod gaat u een overeenkomst aan om het artikel tegen de aangeboden prijs te kopen.

4. Het hoogste bod wordt als winnaar beschouwd. In het extreme geval dat er een invoerfout is opgetreden, neem dan contact met ons op voor het intrekken van uw bod. Als dit gebeurt, behouden we ons het recht voor om het artikel aan de op een na hoogste bieder aan te bieden.

5. Alle verkopen zijn definitief. Er vindt geen omruiling of restitutie plaats. Alle items zijn "zoals ze zijn." Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa heeft geprobeerd de artikelen correct te beschrijven, maar garandeert noch vertegenwoordigt en is in geen geval verantwoordelijk voor de juistheid van de beschrijvingen, echtheid of staat van de artikelen.

6. Alle items zijn vriendelijk geschonken door de respectievelijke partijen en als zodanig zijn alle respectievelijke voorwaarden van toepassing.

7. Betaling van gekochte artikelen dient volledig te geschieden aan Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa voor 20 Februari 2022. Betaling kan contant of via overschrijving geschieden. De bankgegevens van Sabadell zijn:

Accountnaam: Activiteiten - Club de Leones de Alfaz del Pi

Rekeningnummer: ES30 0081 0673 1200 0225 2331

8. Na ontvangst van de betalingen moeten de winnaars onze vice-president Alain Van de Merlen bellen op 655 91 89 86 om de afhaling te regelen. Neem voor het bieden contact op via e-mail om te bevestigen of het mogelijk is om Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa per post te verzenden. Alle verzendkosten zijn voor de bieder. Het e-mailadres is lionsclubalfasdelpi@gmail.com 

9. Alle items worden alleen verkocht boven het minimum bod van € 20 per poster en de opbrengst gaat naar Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa. 

10. Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving items toe te voegen aan of terug te trekken uit de veiling. 

11. Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa, hun gekozen en aangestelde functionarissen, leden, sponsors en / of vrijwilligers die bij de veiling betrokken zijn, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig risico of gevaar met betrekking tot de items die op de veiling zijn gewonnen. 

12. Alleen biedingen die per e-mail via lionsclubalfasdelpi@gmail.com zijn ontvangen in stappen van € 5, worden als geldig beschouwd. Updates en resultaten over het bieden zullen worden gepost op de Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa Facebook-pagina, zoek 'Lions Club Alfaz del Pi'. 

13. Om op de veiling te bieden, moet de bieder 18 jaar of ouder zijn. 

14. Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa mag publiciteitsactiviteiten ondernemen met betrekking tot veilingwinnaars. De winnaar gaat daarom akkoord met het gebruik van hun naam, foto en openbaarmaking van de stad en de details van het winnende item in alle publiciteit die na de veiling wordt gewonnen. Alle andere persoonlijke gegevens die als onderdeel van de veiling worden verzameld, worden gebruikt in combinatie met ons privacybeleid, dat op verzoek beschikbaar is door een e-mail te sturen naar lionsclubalfasdelpi@gmail.com

ESPAGÑOL

Al hacer una oferta por un artículo, cada postor acepta estas reglas de la subasta.

1. La subasta se desarrollará desde las 12:00 del mediodía del 1 de Marzo de 2022 hasta las 12:00 del mediodía del 30 de Marzo de 2022. Los ganadores serán notificados después de esta hora.

2. La decisión de los ganadores es la del Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa y será inapelable.

3. Al hacer una oferta, está entrando en un acuerdo para comprar el artículo al precio ofrecido.

4. Se considerará ganadora la oferta más alta. En el caso extremo de que se haya producido un error de entrada, comuníquese con nosotros para que retiremos su oferta. Si esto ocurre, nos reservamos el derecho de ofrecer el artículo al segundo mejor postor.

5. Todas las ventas son definitivas. No habrá cambios ni devoluciones. Todos los elementos están "como están". Lions Club Alfaz del Pi - Marina Baixa ha intentado describir los artículos correctamente, pero ni garantiza ni representa y en ningún caso será responsable de la exactitud de las descripciones, autenticidad o condición de los artículos.

6. Todos los artículos han sido donados amablemente por las partes respectivas y, como tales, se aplican los términos y condiciones respectivos.

7. El pago de los artículos adquiridos debe efectuarse en su totalidad al Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa antes del 20 de Febrero de 2022. El pago puede realizarse en efectivo o mediante transferencia bancaria. Los datos bancarios de Sabadell son:Nombre de cuenta: Actividades - Club de Leones de Alfaz del PiNúmero de cuenta: ES30 0081 0673 1200 0225 2331

8. Después de recibir los pagos, los ganadores deben llamar a nuestro vicepresidente Alain Van de Merlen al 655 91 89 86 para organizar el cobro. Póngase en contacto por correo electrónico antes de hacer una oferta para confirmar si es posible que el Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa lo envíe por correo postal. Todos los gastos de envío correrán a cargo del postor. La dirección de correo electrónico es lionsclubalfasdelpi@gmail.com

9. Todos los artículos se venderán solo por encima de la oferta mínima solicitada de 20 € por cartel y los ingresos se destinarán al Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa.

10. Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa se reserva el derecho de agregar o retirar artículos, sin previo aviso, hacia o desde la subasta.

11. El Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa, sus funcionarios electos y designados, miembros, patrocinadores y / o voluntarios relacionados con la subasta no tienen ninguna responsabilidad u obligación por los riesgos o peligros relacionados con los artículos ganados en la subasta.

12. Solo se considerarán válidas las ofertas recibidas por correo electrónico a través de lionsclubalfasdelpi@gmail.com en incrementos de 5 €. Las actualizaciones y los resultados de las licitaciones se publicarán en la página de Facebook del Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa, busque "Club de Leones Alfaz del Pi".

13. Para poder ofertar en la subasta, el postor debe tener 18 años o más.

14. El Club de Leones Alfaz del Pi - Marina Baixa podrá realizar actividades publicitarias relacionadas con los ganadores de la Subasta. Por lo tanto, el ganador acepta el uso de su nombre, fotografía y divulgación de la ciudad y los detalles del artículo ganador en cualquier publicidad ganadora posterior a la subasta. Todos los demás datos personales recopilados como parte de la subasta se utilizarán junto con nuestra Política de privacidad, que está disponible a pedido enviando un correo electrónico a lionsclubalfasdelpi@gmail.com

POSTERS FROM LAST YEAR

Posters last year

Some of this posters are still available, and you can still bid on them.

So please help us with bidding on these posters and you will help people in your community.

POSTER 1

POSTER 2

POSTER 3

POSTER 4 sold

POSTER 5

POSTER 6 sold

POSTER 7

POSTER 8

POSTER 9

POSTER 10

POSTER 11

POSTER 12

POSTER 13 sold

POSTER 14 sold

POSTER 15

POSTER 16

POSTER 17

POSTER 18 sold

POSTER 19

POSTER 20

POSTER 21

POSTER 22 sold

POSTER 23

POSTER 24

POSTER 25

POSTER 26

POSTER 27

POSTER 28

POSTER 29

POSTER 30